Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med nya och fördjupade kunskaper om förutsättningar, utvecklingsprocesser och utfall av kombinationen elitidrott och studier under och efter elitidrottskarriären.

Frågeställningar:

 1. Under vilka förutsättningar är kombinationen elitidrott och studier effektiv för idrotts- och studieprestationer?
 2. Är dubbla karriärer gynnsamt för fortsatt elitidrottande under och efter studietiden?
 3. Vilka konsekvenser har dubbla karriärer för framtida fysisk aktivitet, hälsa och yrkeskarriär?

Organisation

Umeå universitet är forskningshuvudman för Elite Sport North, professor Tor Söderström vid den pedagogiska institutionen är ansvarig forskare. Taru Tervo, forskningssamordnare vid Idrottshögskolan är projektledare. Därutöver har följande forskare inom idrottshögskolans nätverk tagit fram studiens enkäter:

Andreas Stenling, Institutionen för Psykologi, andreas.stenling@umu.se
Lisbeth Wikström Frisen, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, lisbeth.wikstrom-frisen@umu.se
Magnus Ferry, Pedagogiska institutionen, magnus.ferry@umu.se
Paul Davis, Institutionen för psykologi, paul.davis@umu.se
Jonas Burén, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, jonas.buren@umu.se

Därutöver är Elite Sport North ett stort lagarbete där flertalet forskare bidragit till projektets utformning, däribland forskare från Forskningsnätverket.

Har ni administrativa frågor eller veta mer om studien så kontakta projektsamordnare Tove Mårs, Idrottshögskolan vid Umeå universitet, telefon 090-786 88 50, tove.mars@umu.se.

Datauttag

Forskare knutna till Idrottshögskolans nätverk har fri tillgång till data och de kan använda data för specifika delstudier inom ramen för projektets syfte. För att göra ett uttag ska den aktuella forskaren skicka en ansökan till projektledaren Taru Tervo med information om vilka frågor hen har för avsikt att använda och vilka datauttag hen behöver göra. Denna ansökan behövs för diskussion med övriga forskare. Forskare behöver inte söka särskilt etikgodkännande om den egna forskningen håller sig inom ramen för projektets syfte och frågeställningar och vad som i övrigt anges i ansökan. Projektledaren tar upp ärendet om datauttag med Idrottshögskolans föreståndare och ansvarig forskare vid behov.

Uttag av data för forskning som ligger utanför projektets syfte och frågeställningar

Forskare kan visa intresse för datauttag även om det ligger utanför projektets syfte och frågeställningar. Sådan forskning omfattas inte av nuvarande etiktillstånd utan särskild etikprövning ska göras (om datauttaget avser känsliga personuppgifter). En ansökan med syfte och önskan om datauttag ska skickas till Idrottshögskolans forskningsråd som bereder ansökningarna. Beslut fattas därefter av IH:s föreståndare efter samråd med huvudansvarig forskare. Etikprövningen ska vara godkänd innan data lämnas ut.

Databasen är under uppbyggnad och under denna tid tillåts data endast för forskare anknutna till Idrottshögskolans forskningsnätverk enligt framtagna riktlinjer. Ärendet prövas en gång per år (maj) i forskningsrådet och Idrottshögskolans föreståndare tar då ett beslut om data kan lämnas ut enligt framtagna riktlinjer för övriga forskare och för forskning som ligger utanför projektets syfte och frågeställningar.

Kontakt vid frågor: Taru Tervo taru.tervo@umu.se

Studiedesign

Elite Sport North utgår från ett protokoll av enkätundersökningar (start-, uppföljning-, avslut- och alumnenkät). Enkäterna utgör huvudsaklig metod i kombination med resultat på fysiologiska test- och träningsdata samt information från NyA (bl.a. urvalsgrupp, betyg och högskoleprovsresultat).

Startenkäten kartlägger elitidrottstudenternas individuella- och sociala villkor, som t.ex. boende- och familjeförhållanden, socioekonomisk status, studie- och idrottsbakgrund, målsättning med studier och idrott, hälso- och kostvanor, skador, stödfunktioner samt välbefinnande. Denna basstudie följs upp årligen med en uppföljningsenkät för att studera utveckling och förändring inom idrott och studier. För de studenter som har Riksidrottsuniversitetsavtal (RIU-avtal) följs även de fysiologiska tester som genomförs i UMEX-labbet och Prestationsutvecklingslabbet vilka utgör en del i deras stödverksamhet. De fysiologiska testerna innefattar rörlighetsmätningar, motorisk kontroll, kroppssammansättning, blodtryck, blodvärde, laktattest, styrkemätningar samt tester av snabbhet och spänst. Testdata varierar beroende på vilken idrott som utövas.

I samband med avslutade studier följs de variabler som ingick i bakgrundsenkäten och frågor kring utfallet av dubbla karriärer och deras framtid efter studierna upp i en avslutsenkät. Slutligen följs de variabler som ingick i bakgrundsenkäten men även frågor om deras fysiska aktivitet, hälsa och yrkespraktik i relation till tidigare elitidrottskarriär upp i en alumnstudie som förväntas skickas ut till studenterna cirka 6 år efter avslutade studier.

De individuella och sociala villkor som fokuseras i studien och följs över tid är:

 • Målsättningar, motiv och motivation
 • Tränings- och studiesituation
 • Idrotts- och studieutfall
 • Hälso- och kostvanor
 • Skadeincidens
 • Fysiologisk status
 • Personlighet
 • Välbefinnande och stress
 • Boende- och familjesituation
 • Socioekonomisk status
 • Stödfunktioner

Enkäter

Startenkäten skickas ut löpande i samband med att studenterna tecknar sitt elitidrottsavtal. Den kombinerade uppföljnings- och avslutsenkäten skickas generellt ut i mars och/eller oktober varje år.

Om du är intresserad av att ta del av enkäterna som pdf, vänligen kontakta tove.mars@umu.se.

Tillgänglig data

Sedan starten 2018 finns det i dagsläget (240326) 536 insamlade enkäter, varav 279 är startenkäter och 257 stycken är uppföljnings- eller avslutsenkäter. Uppföljningsenkäterna som skickas ut en gång per år är fördelade enligt följande:

Uppföljning 1: 139

Uppföljning 2: 84

Uppföljning 3: 29

Uppföljning 4: 5

PÅGÅENDE PROJEKT

Datauttag har hittills gjorts av institutionen kost- och måltidsvetenskap och institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.