Om studien

Elite North Sport är en studie där vi vill följa studenternas idrotts- och motionsvanor i relation till studiesituation samt undersöka vilka konsekvenser som kombinationen elitidrott och akademiska studier har för framtida fysisk aktivitet, hälsa och yrkeskarriär. Vi vill följa studenter från att de börjar sina studier vid Umeå universitet till efter avslutade studier.

I basstudien fyller samtliga studiepersoner en webbaserad bakgrundsenkät därefter följer en kortare årlig uppföljningsenkät samt en avslutande enkät några år efter avslutade studier. Utöver enkätundersökningar genomförs fysiologiska tester för studenter som har Riksidrottsuniversitets avtal.

Ansvar och kontaktuppgifter

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig och alla insamlade personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679). Har du några frågor eller funderingar kring studien eller är intresserad av att ta del av resultaten från studien så är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Taru Tervo, telefon 090-786 92 94, taru.tervo@umu.se.

Har du administrativa frågor, vill delta eller veta mer om studien så kontakta projektsamordnare Tove Mårs, Idrottshögskolan vid Umeå universitet, telefon 090-786 88 50, tove.mars@umu.se. Vill du besöka oss så hittar du Idrottshögskolans kansli på Gösta Skoglundsväg 35, baksidan av IKSU Sport.

Vad ber vi dig göra?

Vi ber dig besvara ett antal enkäter som berör ditt liv. Inledningsvis handlar det om en större bakgrundsenkät som tar cirka 30 minuter att fylla i och som berör dina studier, dina motionsvanor, boende- och familjeförhållanden, socioekonomisk status, målsättningar, hälso- och kostvanor, idrott- och motionsskador och ditt upplevda välbefinnande.

Därefter följer en kortare årlig uppföljningsenkät där bl.a. motivation, tränings- och studieresultat, uppkomst av idrott- och motionsskador samt stress behandlas. När du sedan avslutar dina studier ber vi dig fylla i en enkät där dina tidigare enkätsvar följs upp men som också inkluderar frågor om din fysiska aktivitet, hälsa och kommande yrkespraktik. Några år efter att du avslutat dina studier kommer vi att be dig fylla i en sista avslutande enkät.

Samtliga enkäter fylls i på webben och skickas till den epostadress som finns registrerats hos Umeå universitet.

För att veta ur vilken urvalsgrupp du antogs till universitetet önskar vi även ditt samtycke att hämta in uppgifter från antagningssystemet NyA, det vill säga gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat.

För Riksidrottsstudenter (RIU-studenter)

Utöver de ovan nämnda enkäterna och  utdrag från NyA så ber vi om ditt samtycke till att resultat från de labbtester du får erbjudande om att genomföra terminsvis får användas i forskningssyften. Du kommer att erbjudas tester på styrka, uthållighet, snabbhet, spänst, kroppssammansättning samt blodanalyser för uppföljning av och optimering av prestation.

Om du deltar i studien så kommer du under studietiden eventuellt att erbjudas en digital träningsdagbok där du registrerar data på uthållighet, styrka, spänst, rörelsekvalitet och återhämtning samt upplevelse av träning, sömn, kost mm. Vi ber om ditt samtycke att använda data från denna digitala träningsdagbok i forskningssyfte.

Hantering av personuppgifter

Alla svar och resultat i studien kommer att förvaras separerat från dina personuppgifter (t.ex. personnummer). Istället ersätts ditt personnummer med ett kodat studie-id. Kodnyckeln kommer att förvaras separat.

De svar som du ger i enkäterna kommer att lagras digitalt vid Umeå Universitet (ITS – enheten för IT-stöd och systemutveckling) och som bara behörig personal har tillgång till. Det är endast de forskare som direkt arbetar med att analysera insamlad data som kommer att ha tillgång till data från projektet.

Den regionala etikprövningsnämnden i Umeå har granskat och godkänt detta projekt (beslutsnummer 2013/39-31, 20170228, drn IH 5.1-9-2017). De data som samlas in kommer endast användas för de ändamål som godkänts och de kommer att redovisas i vetenskapligt sammanhang. All rapportering kommer att presenteras avidentifierat och resultat presenteras endast på gruppnivå. Ingen individ kommer därmed att kunna identifieras i forskningsresultaten.

Resultat och rätt till registerutdrag

De data som samlas in kommer att rapporteras i vetenskapliga tidskrifter men även vara underlag för utvärderingar och kvalitetsarbete avseende elitidrottsavtal vid Umeå universitet.

Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att ange skäl. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) har du rätt till registerutdrag på registrerade uppgifter och du har rätt att bli borttagen från studien.